LAAT U ADVISEREN

GRONDVERZET

Wij zorgen voor technische verslagen bij de ontgravingen van verdachte en onverdachte grond.

Grondverzet - RSK Benelux

RSK heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het opstellen van technische verslagen en geeft daarbij advies op maat van het project.

Blijft de grond best ter plaatse? Is bouwkundig bodemgebruik een mogelijkheid? Kan de grond naar een groeve afgevoerd worden? Moet er bijkomend aandacht gegeven worden aan de bemaling van het grondwater? Kan er een kader technisch verslag worden opgesteld met afgesproken gebruiksmogelijkheden? Moet er rekening worden gehouden met lopende sanering?

Soms is het nodig, of aan te raden, dat een uitgraving plaats vindt onder milieukundig toezicht. Ook hiervoor bent u bij RSK aan het juiste adres, gezien wij over de nodige ervaring en expertise beschikken.

Contacteer ons

In Brussel en Wallonië gelden andere regels rond grondverzet. Ook in deze regio’s beschikt RSK over de nodige erkenningen en voert zij alle onderzoeken deskundig uit.

VERZENDEN

Contacteer ons via grondverzet@rskgroup.be of via onderstaand formulier.

Copyright RSK Benelux BVBA

Wanneer uitgegraven van de grond niet voldoet aan de voorwaarden voor vrij gebruik als bodem buiten de kadastrale werkzone, kan in bepaalde gevallen de bodem toch nog gebruikt worden op voorwaarde dat een studie van de ontvangende grond wordt uitgevoerd.

In een dergelijke studie wordt de kwaliteit van de ontvangende grond bepaald en nagegaan welke kwaliteit de aangevoerde uitgegraven grond dient te hebben.

Studie van ontvangende grond

Een technisch verslag dient opgesteld te worden wanneer er wordt ontgraven op een verdacht terrein of wanneer er meer dan 250 m³ wordt ontgraven op een onverdacht terrein.

In een technisch verslag wordt de kwaliteit van de uit te graven of reeds uitgegraven grond bepaald en wordt nagegaan wat de gebruiksmogelijkheden ervan zijn. Het verslag wordt ter controle ingediend bij een erkende bodembeheerorganisatie en die levert daarna het conformiteitsattest af.


Wanneer laten uitvoeren?

Fix the following errors:
Hide